Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan

Som stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1–6 i grundsärskolan finns materialet Gilla Läsa Skriva. Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.

Hitta direkt till Gilla Läsa Skriva genom att gå till fliken Enskilda uppgifter

Hur ser språklig progression egentligen ut för elever i grundsärskolan? Hur får du som lärare eleverna att bli allt mer självständiga i sitt läsande och skrivande? Genom observationer kan läraren följa elevernas läs- och skrivutveckling och bedöma elevernas förkunskaper och vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet. Det som är av betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Allt för att stödja språkutvecklingen.

Gilla Läsa Skriva ger exempel på hur du kan bedöma de delar i kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 som berör

  • läsa- avkodning,
  • läsa- förståelse av innehållet och resonemang om budskap och handling,
  • jämföra texter,
  • hämta information,
  • skriva berättande text,
  • skriva faktatext, samt
  • skriva för hand och på dator.

Materialets innehåll och upplägg

Materialet består av lärarhandledning med observationspunkter och avstämningar, lärarmatriser och flera varianter av elevens observationsschema som läraren och eleven kan välja mellan.

Beställ eller ladda ner materialet

Gilla Läsa Skriva finns i tryckt och digitalt format. Vill du ha bedömningsstödet i tryckt format beställer du det med hjälp av beställningsblanketten. Materialet finns att ladda ner i pdf-format under fliken Enskilda uppgifter. Där finns även klassöversikter samt observationscheman.

Beställningsblankett

Ljudfiler 

För att få tillgång till materialet i sin helhet måste du vara inloggad i bedömningsportalen och ha behörighet till ämnet. Då får du åtkomst till de bedömda elevexempel, i form av ljudfiler, som inte kan beställas. Anledningen till detta är för att minska risken att eleverna identifieras. Det är därför viktigt att du som lärare hanterar ljudfilerna på ett varsamt sätt.