Engelska

Här hittar du bedömningsstöd för kurserna engelska 5, 6 och 7.

För kursen engelska 5 finns ett självbedömningsmaterial. Med hjälp av detta kan eleven utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande och sin egen kompetens. Eleven kan även diskutera sin kunskapsutveckling med läraren. Självbedömningsmaterialet består av tre delar.

För kurserna engelska 5 och 6 finns ett material som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

För kursen engelska 7 publiceras våren 2018 ett kursprov som prövar reception, interaktion och produktion. Syftet med provet är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning. Provet är inte obligatoriskt.

2016 och 2017 års prov finns fortfarande tillgängliga här i bedömningsportalen. Proven omfattas av sekretess och är inte övningsmaterial. Proven kan användas som ett alternativt kursprov till det kursprov som kommer vårterminen 2018. Proven kan även användas på höstterminen om kursen i Engelska 7 avslutas då. Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som kursprov vid slutet av kursen.

På Göteborgs universitets webbplats hittar du exempel på uppgiftstyper

 

En del av materialet är lösenordsskyddat. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Läs mer om hur du får tillgång till de skyddade materialen