Matematik 2a

Som stöd för bedömning i kursen matematik 2a finns två betygsstödjande bedömningsstöd. Det finns också ett muntligt bedömningsstöd.

 

Betygsstödjande bedömningsstöd

Bedömningsstöden är utformade på samma sätt som de nationella proven, men är frivilliga för läraren att använda sig av. De syftar till att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Bedömningsstödens uppgifter är under sekretess och dessa ska därför hanteras på sådant sätt att deras innehåll inte röjs. Detta medför att de inte kan genomföras på distans. De kan inte heller ersätta ett nationellt prov i en kurs där ett sådant är obligatoriskt att genomföra. Observera att materialet är framtaget för den ämnesplan som gällde innan 1 juli 2021 och därför inte överensstämmer helt och hållet med nuvarande ämnesplan. Materialet kan fortfarande användas som ett fristående betygsunderlag men läraren bör vara uppmärksam på att vissa uppgifter kan behöva strykas från provet och att provbetyget inte är helt tillförlitligt i förhållande till den nya ämnesplanen.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

Muntligt bedömningsstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

Du hittar materialet under fliken Enskilda uppgifter.