Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 

Materialet är avsett att användas för elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda från den 15 april. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp. 

Det tredje steget är frivilligt för skolan att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. I dagsläget finns steg 3 publicerat i ämnena biologi, fysik, kemi, teknik, engelska, matematik historia, religionskunskap och samhällskunskap. Material i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik, geografi och slöjd publiceras successivt.

Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn.

 

Webbkurs - som stöd för skolans arbete

För att stärka skolans arbete med kartläggning av nyanlända elevers kunskaper finns även en webbkurs. Webbkursen riktar sig till dig som är rektor, lärare eller studiehandledare inom de berörda skolformerna, men den kan också användas av personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Webbkursen är kostnadsfri och kan genomföras i valfri takt, enskilt och tillsammans med kollegor.

Webbkursen består av fyra moduler:

Modul 1: Steg 1 och 2
Modul 2: Vad säger regelverket?
Modul 3: Steg 3
Modul 4: Att använda resultatet

 

Gå direkt till webbkursen

 

Informera om kartläggningsmaterialet på din skola

Som stöd i arbetet finns presentationsbilder som du kan använda för att informera om kartläggningsmaterialet på din skola. Här presenteras de nya bestämmelserna som ligger till grund för kartläggningen samt strukturen för Steg 1 och 2 i kartläggningsmaterialet. 

Presentationsbilder om kartläggningsmaterialet

 

Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning

Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig som har en stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever och har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial.

Film: Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning