Kartläggning

Kartläggning i förskoleklass

Vi erbjuder kartläggningsmaterial för förskoleklass i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019.

Klicka på Förskoleklass i vänsternavigationen. 

 

Kartläggning i litteracitet för vuxna

Vi erbjuder kartläggningsmaterial i litteracitet för nyanlända elever inom vuxenutbildning. Materialet kan användas för att kartlägga den vuxna elevens litteracitetserfarenheter på det starkaste språket.

Kartläggning litteracitet

 

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Här hittar du också kartläggningsmaterial för att bedöma nyanlända elevers kunskaper i tre steg. Steg 1 och 2 är obligatoriska att använda i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 

Du hittar till materialen via navigationen till vänster. 

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 

Materialet är avsett att användas från årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet kan med fördel även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda. I vilken omfattning kartläggningsmaterialet steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp. 

Det tredje steget är frivilligt för skolan att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne.

Läs mer om materialet genom att välja Handledning i vänstermenyn.

 

Webbkurs om kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Gå en kostnadsfri webbkurs och bli bättre på att kartlägga dina nyanlända elevers kunskaper. Du kan gå den enskilt och tillsammans med kolleger i valfri takt. Genom kursen lär du dig hur en kartläggning kan genomföras, hur beslutsprocessen går till och hur resultatet från kartläggningen kan användas för planering av undervisningen.

Logga in eller skapa ett konto i vår utbildningsplattform

Kursen är till för alla som är delaktiga i arbetet med nyanlända elever inom de obligatoriska skolformerna. Även personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan gå kursen.

Kursen är i huvudsak för

  • rektorer
  • lärare
  • studiehandledare på modersmål
  • studie- och yrkesvägledare
  • mentorer

 

Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning

Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig som har en stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever och har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial.

Film: Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning