Steg 2 - Litteracitet

Steg 2 - Litteracitet kartlägger hur eleven har använt språket i olika sammanhang. Begreppet litteracitet används här som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till skrift. Det är inte bara läsande och skrivande utan också olika muntliga aktiviteter i samband med läsande och skrivande, till exempel högläsning och diskussion om texters innehåll.

Det finns två spår i materialet, Spår A och Spår B, beroende på hur långt eleven kommit i sin läs- och skrivutveckling. Spår A används för elever som är i ett tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling och Spår B används för elever som kan läsa och skriva. De två spåren har en gemensam lärarhandledning men olika samtals- och dokumentationsunderlag och olika uppgifter.

Ladda ner materialet

Mer information om materialet hittar du i lärarhandledningen. Ladda ner materialet under fliken Material.

 

Om översättningarna

Uppgifterna i Spår A och Spår B har översatts till 14 olika språk. I vissa fall används olika varieteter av ett språks skriftspråk i olika länder eller i olika delar av ett land. Om det finns ett officiellt standardskriftspråk har detta språk använts i översättningarna. Nedan finns information om vilken språkvarietet som har valts för respektive översättning och övrig information som du som kartläggare och tolken kan behöva tänka på.

Arabiska: Översättningen använder modern standardarabiska och har inte tagit hänsyn till talspråkliga varieteter eller dialektala skillnader i eller mellan de olika länder där arabiska talas. Uppgifterna som riktar sig till oerfarna läsare har vokaliserats för att underlätta läsningen. (ISO 639-3 ARA)

Bosniska: Översättningen använder det latinska alfabetet med ett skriftspråk och ett språkbruk som även bör kunna förstås av personer med bakgrund i Kroatien, Serbien eller Montenegro. (ISO 639-3 BOS)

Dari: Översättningen använder den varietet av dari som enligt lag används som skolspråk och för övrig undervisning i Afghanistan. (ISO 639-3 PRS)

Engelska: Översättningen använder ett neutralt standardspråk som inte är bundet till en specifik nationell varietet (t.ex. Storbritannien eller USA). Språket är anpassat till att fungera med bruket av engelska som officiellt språk eller skolspråk i stora delar av Afrika. (ISO 639-3 ENG)

Franska: Översättningen använder ett neutralt standardspråk som inte är bundet till en specifik nationell varietet (t.ex. Frankrike eller Kanada). Språket är anpassat till att fungera med bruket av franska som officiellt språk eller skolspråk i stora delar av Afrika. (ISO 639-3 FRA)

Kurmanji (kurdiska): Översättningen använder den varietet och det språkbruk som hör hemma i norra Kurdistan (Turkiet, Irak, Syrien), med en modifierad variant av det latinska alfabetet. (ISO 639-3 KMR)

Sorani (kurdiska): Översättningen använder den standardvarietet och det språkbruk som hör hemma i östra Kurdistan (Irak och Iran), med det arabiska alfabetet. (ISO 639-3 SDH)

Kroatiska: Översättningen använder det latinska alfabetet med ett skriftspråk och ett språkbruk som även bör kunna förstås av personer med bakgrund i Bosnien-Hercegovina, Serbien eller Montenegro. (ISO 639-3 HRV)

Pashto: Översättningen använder den varietet av pashto som enligt lag används som skolspråk och för övrig undervisning i Afghanistan. Talad pashto har i Afghanistan flera olika, och sinsemellan på ordnivå starkt varierande dialekter. (ISO 639-3 PUS)

Polska: Översättningen använder det i Polen enligt lag vedertagna standardspråket. (ISO 639-3 POL)

Serbiska: Översättningen använder det i Serbien enligt lag vedertagna standardspråket med det kyrilliska alfabetet. Detta skriftspråk och det språkbruk som används i översättningen bör även kunna förstås av läskunniga personer med bakgrund i Bosnien-Hercegovina eller Kroatien. (ISO 639-3 SRP)

Somaliska: Översättningen använder det i Somalia enligt lag vedertagna standardspråket. Observera dock att somalisk stavning inte är standardiserad fullt ut. (ISO 639-3 SOM)

Thailändska: Översättningen använder det i Thailand vedertagna standard- och skolspråket. (ISO 639-3 THA)

Tigrinja: Översättningen använder det i Eritrea vedertagna standardspråket med den s.k. ge’ezskriften, som omfattar mellan 180–250 olika tecken. (ISO 639-3 TIR)