Steg 3 - Matematik

Det tredje steget i kartläggningen för nyanlända elever är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet matematik.

Kartläggningen ger läraren en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.
Det är lämpligt att en lärare med ämneskompetens genomför kartläggningen och att eleven får använda ett språk som hon eller han har goda kunskaper i, om möjligt sitt starkaste språk. 

Elevens resultat från kartläggningen blir grunden för den fortsatta planeringen av elevens undervisning i ämnet matematik. Det kan användas formativt för att stödja elevens lärande och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov.

Uppgifter kopplade till det centrala innehållet

För att få information om elevens kunnande och hur undervisningen kan planeras inom olika centrala innehåll i matematik väljer du uppgifter från de olika häftena. I materialet finns relativt många uppgifter inom ett och samma centrala innehåll för att eleven ska få möjlighet att visa så mycket som möjligt av sitt kunnande. Det är viktigt att vara lyhörd för hur många uppgifter en elev orkar arbeta med vid ett och samma tillfälle. Uppgifterna kan med fördel delas upp och genomföras vid olika tillfällen. Om du väljer ut endast några uppgifter blir underlaget mindre och sammanfattningen ger då inte samma bild som när du använder materialet i sin helhet. Avsikten är dock inte att en elev ska göra alla uppgifter i ett häfte eftersom de riktar sig till olika årskurser och årskursintervaller.

Ersätter inte Steg 2 i numeracitet

Steg 3 i matematik är tänkt som ett stöd för ämneslärare i matematik att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet. Materialet ersätter inte det obligatoriska Steg 2 i numeracitet. 

Ladda ner materialet

Du hittar hela materialet under fliken Material

Observera att uppgifterna i Geometri behöver skrivas ut i 100% för att måtten i flera av uppgifterna ska bli korrekta. 

För att få tillgång till facit samt uppgifterna översatta till andra språk behöver du vara inloggad i bedömningsportalen. Prata med din rektor om du behöver inloggning till bedömningsportalen. Rektorn behöver ge dig behörighet till kartläggningsmaterial -grundskola.

Uppgifter finns översatta

Uppgifterna finns översatta till ett antal olika språk. Du behöver vara inloggad för att gå tillgång till översättningarna. Prata med din rektor om du behöver inloggning till bedömningsportalen. 

Läs mer om översättningarna