Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två skolformer kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

I slutet av januari 2017 publicerar vi det första nationella bedömningsstödet för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Bedömningsstöden är frivilliga att använda och kommer att finnas tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk.

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet. Materialen kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

Bedömningsstödens utformning

Målsättningen är att skapa bedömningsstöd med varierat innehåll som ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor utifrån så stora delar av kursplanerna som möjligt.

Bedömningsstöden består av fem olika delar:

  • En lärarinformation
  • En provliknande del som eleverna genomför vid ett eller flera tillfällen (beroende på ämne)
  • Någon eller några större uppgifter av mer utredande eller produktiv karaktär
  • Bedömningsanvisningar med kommenterade elevsvar
  • Ett formulär där du sammanställer elevens resultat. Detta ger dig en överblick av vilka delar av kursplanen som ingår i bedömningsstödet samt hur eleven presterat i förhållande till dessa.

Publiceras i januari 2017

Bedömningsstöden kommer att publiceras i vår bedömningsportal i januari 2017. På grund av sekretess kommer materialen vara lösenordsskyddade. Detta är för att materialen inte ska bli kända för eleverna i förväg. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Under fliken Gymnasial utbildning finns en hel del stöd som är framtaget för gymnasieskolan, men som även är tillämpligt för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

I dagsläget finns endast bedömningsstöd för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Samtal på gång är ett stöd- och fortbildningsmaterial för bedömning av muntlig produktion och interaktion. Tillgång till Samtal på gång kräver att du har loggat in och har behörighet till material i kurserna. Det är din rektor som ger dig inloggningsuppgifter och behörighet.