Matematik 2b

Som stöd för bedömning i kursen matematik 2b finns två betygsstödjande bedömningsstöd. Det finns också ett muntligt bedömningsstöd.

 

Betygsstödjande bedömninggstöd

Bedömningsstöden är utformade på samma sätt som de nationella proven, men är frivilliga för läraren att använda sig av. De syftar till att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning och passar därför att genomföra vid kursens slut. Bedömningsstödens uppgifter är under sekretess och dessa ska därför hanteras på sådant sätt att deras innehåll inte röjs. Detta innebär att de inte kan genomföras på distans, utan enbart ska användas i de undantagsfall då man väljer att ta in mindre elevgrupper till skolan.

Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter.

 

Muntligt bedömninggstöd

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

Du hittar materialet under fliken Enskilda uppgifter.