Steg 2 - Litteracitet

Steg 2 - Litteracitet kartlägger hur eleven har använt språket i olika sammanhang. Begreppet litteracitet används här som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till skrift. Det är inte bara läsande och skrivande utan också olika muntliga aktiviteter i samband med läsande och skrivande, till exempel högläsning och diskussion om texters innehåll.

Det finns två spår i materialet, Spår A och Spår B, beroende på hur långt eleven kommit i sin läs- och skrivutveckling. Spår A används för elever som är i ett tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling och Spår B används för elever som kan läsa och skriva. De två spåren har en gemensam lärarhandledning men olika samtals- och dokumentationsunderlag och olika uppgifter.

Ladda ner materialet

Mer information om materialet hittar du i lärarhandledningen. Ladda ner materialet under fliken Material.

Innehåller skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. 

 

Information om översättningarna

Uppgifterna i Spår A och Spår B har översatts till 35 olika språk. I vissa fall används olika varieteter av ett språks skriftspråk i olika länder eller i olika delar av ett land. Om det finns ett officiellt standardskriftspråk har detta språk använts i översättningarna. I pdf:en nedan finns information om vilken språkvarietet som har valts för respektive översättning och övrig information som du som kartläggare och tolken kan behöva tänka på.

 

Om översättningarna.pdf