Steg 2 - Litteracitet

Steg 2 - Litteracitet kartlägger hur eleven har använt språket i olika sammanhang. Begreppet litteracitet används här som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till skrift. Det är inte bara läsande och skrivande utan också olika muntliga aktiviteter i samband med läsande och skrivande, till exempel högläsning och diskussion om texters innehåll.

Det finns två spår i materialet, Spår A och Spår B, beroende på hur långt eleven kommit i sin läs- och skrivutveckling. Spår A används för elever som är i ett tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling och Spår B används för elever som kan läsa och skriva. De två spåren har en gemensam lärarhandledning men olika samtals- och dokumentationsunderlag och olika uppgifter.

Ladda ner materialet

Mer information om materialet hittar du i lärarhandledningen. Ladda ner materialet under fliken Material.

Innehåller skrivbara pdf:er

Skrivbara pdf:er fungerar endast om du sparar ner dokumentet på din dator och öppnar det i Adobe Reader. De fungerar inte på läsplattor, smarta telefoner eller direkt i webbläsaren. 

 

Information om översättningarna

Uppgifterna i Spår A och Spår B har översatts till 34 olika språk. I vissa fall används olika varieteter av ett språks skriftspråk i olika länder eller i olika delar av ett land. Om det finns ett officiellt standardskriftspråk har detta språk använts i översättningarna. I pdf:en nedan finns information om vilken språkvarietet som har valts för respektive översättning och övrig information som du som kartläggare och tolken kan behöva tänka på.

Uppdaterade översättningar 2018

Översättningen av Uppgifter B till dari har reviderats på grund av upptäckta felaktigheter. En ny version publicerades den 31 januari 2018.

 

Om översättningarna.pdf