Steg 3 - Samhällskunskap

Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet samhällskunskap.

Kartläggningen ger läraren en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.
Det är lämpligt att en lärare med ämneskompetens genomför kartläggningen och att eleven får använda ett språk som hon eller han har goda kunskaper i, om möjligt sitt starkaste språk. 

Elevens resultat från kartläggningen blir grunden för den fortsatta planeringen av elevens undervisning i ämnet samhällskunskap. Det kan användas formativt för att stödja elevens lärande och anpassa undervisningen till elevens förutsättningar och behov.

Ladda ner materialet

Du hittar hela materialet under fliken Material