Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns bedömningsstöd i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. 

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet. De kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

Sekretess

För att du ska få tillgång till bedömningsstöden krävs inloggning i portalen. Materialen är lösenordsskyddade för att minska risken för spridning och att materialet på så vis blir kända för eleverna i förväg.

Om du som lärare vill ha tillgång till bedömningsstöden behöver du kontakta din rektor som i sin tur kontaktar skolans huvudman. Huvudmannen ansvarar för att lägga till skolan och skolans rektor i behörighetssystemet (E-tjänster). Efter detta kan rektorn logga in och lägga till lärare som ska ha tillgång till materialet. Via länken nedan kan du läsa mer om hur behörighetssystemet fungerar. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen 

Bedömningsstöden återanvänds av Skolverket och omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen.

Bedömningsstödens utformning

Tanken är att bedömningsstöden ska ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor utifrån så stora delar av kursplanerna som möjligt. 

Bedömningsstöden består av fem olika delar:

  • En lärarinformation
  • En provliknande del som eleverna genomför vid ett eller flera tillfällen (beroende på ämne)
  • Någon eller några större uppgifter av mer utredande eller produktiv karaktär
  • Bedömningsanvisningar med kommenterade elevsvar
  • Ett formulär där du sammanställer elevens resultat. Detta ger dig en överblick av vilka delar av kursplanen som ingår i bedömningsstödet samt hur eleven presterat i förhållande till dessa.